Total: NOK 0,00
Herav mva.: NOK 0,00
-

×
Antall:
+
NOK
Forskuddsbetaling eller betaling ved levering gjelder dersom annet ikke er avtalt skriftlig mellom kunde og Hako Maskin AS.
Alle varer forblir Hako Maskin AS sin eiendom inntil varene er betalt fult ut.  
 
Salgs- og leverigsvilkår:
Ved kjøp av nytt utstyr gjelder fabrikantens garanti og reklamasjonsbetingelser.
Brukt utstyr selges i prøvet og besiktiget stand dersom ikke annet er avtalt (Særlige vilkår.)
Dersom prisen endres fra fabrikk eller leverandør, eller valuta endres, toll og avgifter heves eller senkes blir kjøpesummen å endre tilsvarende.
Selger har ikke ansvar for forsinket levering, dersom dette skyldes forhold selgeren ikke er herre over, så som force majeure, streik, foranstaltninger fra statens side, forsinkelse fra fabrikant/leverandør eller transprtselskapets side.
Selgeren har intet ansvar for følgeskader som måtte oppstå på kjøpers maskiner eller eiendom p.g.a. at nytt utstyr er montert.
Selgeren garanterer utstyret fri for heftelser av enhver art.
Kjøperen garanterer eventuell innbyttemaskin fri for heftleser av en enhver art.
Selgeren har eiendomsretten til den leverte gjenstand inntil den er betalt i sin helhet.
Dersom salget av en eller annen grunn ikke blir gjennomført har selgeren krav på å få dekket utgifter han er påført, så som renter, transportutgifter, annullasjonsgebyr, reiser etc.
Kjøperen kan ikke som følge av mangel eller forsinket levering kreve erstatning for verdiforringelse, ansvar eller tap, herunder skade på personer eller eiendom eller indirekte på gjenstanden.
Kjøperen bekrefter med sin underskrift at han har satt seg nøye inn i innholdet av disse betingelsene og han gir selgeren fullmakt til å foreta nødvendige disposisjoner så som bestilling av gjenstanden, transport etc.
Kjøperen ordner selv de nødvendige forsikringer av gjenstanden.
 
 
Opplysninger gitt i nettside, annonser og/eller andre publikasjoner.
Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/ trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettside, vår markedsføring eller på annen måte.
Hako Maskin AS Hensmoen Industriområde 3503 Hønefoss Tlf. 32 13 18 00 - Foretaksregisteret 945571640
Produsert av 24Nettbutikk © 2002 - 2021